ULUSLARARASI ‘ANAYURT’ GÜVENLİĞİ | HKÜ

Enter your keyword

KONFERANSIN PLANI  

 

Panel I. ‘Anayurt Güvenliğinin’ Kavramsallaştırılması: Anlama ve Kavrama Yönelik Tartışmalar 

Katılımcıların, farklı önermeleri ele alacak şekilde ‘anayurt’ güvenliğinin mevcut ve olması gereken kapsamını tartışması beklenmektedir. Bu kapsamda panelde cevap aranacak problem, güvenlik kavramının farklılaşan kavram zenginliğinin ‘anayurt’ ve/veya ‘vatan’ kavramlarıyla birleştirildiğinde kavram daralması ve genişlemesinin eleştirel bakış açısıyla sorgulanmasıdır. Konferansın cevap aradığı problemde ifade edildiği üzere ‘anayurt’ kavramı, araştırmacıları, ilgi duyulan birimin kısıtları dahilinde sert güç unsurlarına yoğunlaşmaya itmektedir. Bu nedenle tartışmalarda ‘anayurt’ güvenliğinin eleştirel değerlendirmesinin yapılması ve mevcut kullanım yanında ‘olması gereken’ kavramsallaştırmanın süreç analizi ve koşullanmışlık dahilinde ele alınması arzulanmaktadır.

Panel II. Anayurt Güvenliğinde Strateji ve Teknoloji

Panel, güvenlik ve savunma yönetimi ile inovatif girişimlerde strateji yöntem ve tercihlerinin araştırılmasına yöneltilmiştir. Bu bağlamda bildirilerde anayurt güvenliğinin deruhte edilmesinde savunma endüstri ve teknolojilerinin durumu incelenebilecektir. Muhtelif güvenlik algılarına yönelik olarak birim derinliği ve anlam genişlemesini önceleyen vakalara yönelik incelemeler yapılabilecektir. Bu kapsamda savunma sektörü tartışmalarda ön plana çıkarılırken insan ve insanlık güvenliği gibi yeni birim ve ilgili konular da ‘anayurt’ güvenliği kapsamında ele alınabilecektir.

Panel III. Yumuşak Kaygı / Tehditlere Yönelik ‘Anayurt’ Güvenliği: Genişleyen Kapsam

Halen tartışmalı olduğu düşünülen ancak bir sorun sahası olarak ele alınabilecek konu başlıkları panelin konusunu oluşturabilecektir. Bu bağlamda yumuşak tehdit kapsamında; yasadışı güç, salgın hastalıklar, doğal afetler, siber alan, ekonomik saldırılar gibi örneklemler üzerinde durulabilecektir. Ayrıca güvenlik endüstrisi ve teknolojileri ile ilinti bağlamında önceki panelin devamı niteliğinde tartışmalar yapılabilecektir.

Panel IV. Türkiye’de ‘Anayurt Güvenliği’ Anlayışı: Algılar ve Projeksiyonlar

‘Anayurt’ güvenliğine yönelik eleştirel perspektiflerin önceki panellerde ortaya konması sonrasında, dördüncü panelde Türkiye’deki hâkim perspektifin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bildirilerde, Türkiye’deki mevcut ve müteakip ‘muhtemel’ anayurt güvenliği perspektiflerinin güvenlik stratejileri, politikaları ve harcamaları bağlamında incelenmesi tercih edilebilecektir. Anayurt güvenliğine yönelik vaka analizleri de yapılabilecektir.